Sophia and her friends

Sophia and her friends being photobombed by Broward County Sheriff Scott Israel